سلام دوستان با این کد ساده میتونید پوشه های خالی در یک مسیر خاص رو شناسایی و پاک کنید: [POWERSHELL] function DeleteEmptyDirectories { param([string] $root) [System.IO.Directory]::GetDirectories("$root") | % { DeleteEmptyDirectories "$"; if ([System.IO.Directory]::GetFileSystemEntries("$").Length -eq 0) { Write-Output "Removing $"; Remove-Item -Force "$"; } }; } Write-Output "Empty Folder Remover | www.Softafzar.net"; $path = read-host "Enter Path:(example:c:\Myfolder)"; DeleteEmptyDirectories $path; pause; [/POWERSHELL] به چند روش میتونید این کد رو اجرا کنید: paste کردن کد با کلیک راست در power shell ذخیره این کد در یک فایل متنی با فرمت ps1. کپی کد در Power Shell ISE و انتخاب Run script از نوار ابزار

*برای اجرای Power shell عبارت powershell رو در پنجره Run تایپ کرده و Enter بزنید. *برای اجرای Power Shell ISE عبارت powershell_ise رو در پنجره Run تایپ کرده و Enter بزنید.