سلام دوستان
با این کد ساده میتونید پوشه های خالی در یک مسیر خاص رو شناسایی و پاک کنید:
[POWERSHELL]
function DeleteEmptyDirectories {
param([string] $root)
[System.IO.Directory]::GetDirectories("$root") |
% {
DeleteEmptyDirectories "$";
if ([System.IO.Directory]::GetFileSystemEntries("$
").Length -eq 0) {
Write-Output "Removing $";
Remove-Item -Force "$
";
}
};
}
Write-Output "Empty Folder Remover | www.Softafzar.net";
$path = read-host "Enter Path:(example:c:\Myfolder)";
DeleteEmptyDirectories $path;
pause;
[/POWERSHELL]
به چند روش میتونید این کد رو اجرا کنید:
paste کردن کد با کلیک راست در power shell
ذخیره این کد در یک فایل متنی با فرمت ps1.
کپی کد در Power Shell ISE و انتخاب Run script از نوار ابزار

*برای اجرای Power shell عبارت powershell رو در پنجره Run تایپ کرده و Enter بزنید.
*برای اجرای Power Shell ISE عبارت powershell_ise رو در پنجره Run تایپ کرده و Enter بزنید.