چگونه مسیر اجرایی برنامه را بدست آوریم؟

[CSHARP]string appPath = Application.Executablepath;[/CSHARP]

چگونه بفهمبم کدام سیستم عامل در حال اجراست؟

[CSHARP]OperationgSystem os = Environment.OSVersion;

MessageBox.Show(os.Version.ToString());

MessageBox.show(os.Platform.ToString());[/CSHARP]

چگونه یک ComboBox را با فونت های سیستم پر کنیم؟

[CSHARP]ComboBox1.Items.AddRange(FontFamily.Families);[/CSHARP]

چگونه با استفاده از کد نویسی ، متن های چند خطی (Multiline) را در یک جعبه متن(TextBox) قرار دهیم؟

[CSHARP]String[] strAddress As String() = {"C#.NET" , "Is Great.,".NET" , "Is sasolute great."};

TextBox1.Multiline = true;

TextBox1.Lines = steAddress;[/CSHARP]

چگونه اتصال به اینترنت را با استفاده از دات نت قطع کنیم؟
[CSHARP]
System.Net.NetworkInformation.NetworkInterface

adapters = new_

System.Net.NetworkInformation.NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces();

foreach

(System.Net.NetworkInformatin.NetworkInterface

adapter in_adapters)

     {

       Shell("cmd /c Rasdial " & adapter.Name & "/Disconetct" , AppWinStyle.Hide);

       }[/CSHARP]

چگونه یک فایل صوتی موجود بر روی هارد دیسک را پخش کنیم؟
[CSHARP]
Sysetm.Media.SoundPlayer player = new

System.Media.SoundPlayer();

String path = " the path of the file to be played";

player.SoundLocation = path;

player.play();[/CSHARP]

چگونه IP کامپیوتر Local را بدست آوریم؟
[CSHARP]
PAddress [] ipList = Dns.GetHostAddresses(Dos.GetHostName());

foreach (IPAddress ip in ipList)

MessageBox.Show(ip.ToString());

[/CSHARP]

منبع: shaghaghiac.blogfa.com