در این برنامه مثالی از struct ها، نحوه تعریف و استفاده از اونها میزنیم

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void	main()
{ struct cars
	{char	name[30];
    char	model[20];
    int	engin_cap;
    int	max_Speed;
    float	price;
	};
 struct cars mycars[5],temp;
 for (int i=0;i<5;i++)
 {
 cout<<i+1<<"-Car name:";
 cin>>mycars[i].name;
 cout<<"Car Price:";
 cin>>mycars[i].price;
 }
//-----------------------------
temp=mycars[0];
for (int i=1;i<5;i++)
if (mycars[i].price>temp.price)
temp=mycars[i];
//********************************
cout<<"\nmost expensive car is "<<temp.name <<" It is "<<temp.price<<" Dollars";
getch();
}