سلام دوستان
تو این پست یه برنامه بسیار جالب برای شما اوردم این برنامه ار میان نود هایی که شما میکشید نزدیکترین راه رو پیدا میکنه و نمایش میده.

تصویر:

[align=center]

[/align]

سورس برنامه:

[CSHARP]using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
using System.Drawing.Drawing2D;

//this project downloaded from http://softafzar.net
namespace Dijkstra
{
public partial class Main : Form
{
public Main()
{
InitializeComponent();
}

  struct NodeStructure
  {
    public int NodeName;
    public Point Point;
  }
  struct JoinStructure
  {
    public int source;
    public int destination;
    public int joinLenght;
    public bool selected;
  }


  NodeStructure srcNode;
  ArrayList NodeList = new ArrayList();
  ArrayList JointList = new ArrayList();
  int startNode = -1, endNode = -1;

  private void processBtn_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string ErrText = JointList.Count == 0 ? "!...مسیری بین گره ها وجود ندارد" : startNode == -1 ? ".نقطه شروع مسیر مشخص نشده است" : endNode == -1 ? ".نقطه پایان مسیر مشخص نشده است" : null;
    if (JointList.Count == 0 || startNode == -1 || endNode == -1)
    {
      MessageBox.Show(ErrText, "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign);
      return;
    }

    int n = NodeList.Count;
    float[] distance = new float[n], previous = new float[n];
    float[,] graph = new float[n, n];

    for (int i = 0; i < n; i++)
      for (int j = 0; j < n; j++)
        if (i == j) graph[i, j] = 0; else graph[i, j] = float.PositiveInfinity;
    for (int i = 0; i < JointList.Count; i++)
      graph[((JoinStructure)JointList[i]).source, ((JoinStructure)JointList[i]).destination] = ((JoinStructure)JointList[i]).joinLenght;
    for (int i = 0; i < n; i++)
      previous[i] = -1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
      distance[i] = graph[startNode, i];
    do
    {
      int min = -1;
      for (int j = 0; j < n; j++)
      {
        if (min != -1)
        {
          if (distance[j] < distance[min] && distance[j] != -1) min = j;
        }
        else
          if (distance[j] != -1 && distance[j] != 0)
            min = j;
      }
      if (min == -1) break;
      for (int j = 0; j < n; j++)
      {
        if (distance[min] + graph[min, j] < distance[j])
        {
          distance[j] = distance[min] + graph[min, j];
          previous[j] = min;
        }
      }
      distance[min] = -1;
    }
    while (true);

    DrawPath();
    DikjstraPath(previous, endNode, (int)previous[endNode]);
    DrawAllNode();
  }

  private void Main_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    srcNode.NodeName = -1;
    DrawPath();
    this.Cursor = Cursors.Hand;
    textBox1.Text = @"تعریف گره : 2 بار کلیک در محیط رنگی

رسم مسیر : کلیک بر روی یک گره جهت شروع و کلیک روی گره دیگر جهت خاتمه مسیر. که میتواند یک طرفه یا 2 طرفه باشد.
تعیین گره های شروع و پایان : راست کلیک رو گره مبدا جهت تعیین نقطه شروع مسیر و راست کلیک روی گره ی دیگر جهت تعیین نقطه پایان.
";
}

  private void DikjstraPath(float[] path, int src, int dest)
  {
    if (dest == -1)
    {
      if (RecognizeJoint(startNode, src))
        DrawNearestPath(((NodeStructure)NodeList[startNode]).Point, ((NodeStructure)NodeList[src]).Point);
    }
    else
    {
      DrawNearestPath(((NodeStructure)NodeList[src]).Point, ((NodeStructure)NodeList[dest]).Point);
      DikjstraPath(path, dest, (int)path[dest]);
    }
  }

  void DrawNearestPath(Point src, Point dest)
  {
    Bitmap bmp = new Bitmap(graphBoardPB.Image);
    Graphics gph = Graphics.FromImage(bmp);
    gph.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
    gph.DrawLine(new Pen(Brushes.Gold, 5), src, dest);
    graphBoardPB.Image = bmp;
  }

  private void DrawNode(string nodeTxt, Point point, Brush TextColor, Brush BackColor)
  {
    Bitmap bmp = new Bitmap(graphBoardPB.Image);
    Graphics gph = Graphics.FromImage(bmp);
    gph.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
    gph.FillPie(BackColor, new Rectangle(point.X - 10, point.Y - 10, 20, 20), 0, 360);
    gph.DrawArc(new Pen(TextColor), new Rectangle(point.X - 10, point.Y - 10, 20, 20), 0, 360);
    gph.DrawString(nodeTxt, new Font("tahoma", 8, FontStyle.Bold), TextColor, new PointF(point.X - (gph.MeasureString(nodeTxt, new Font("tahoma", 8, FontStyle.Bold)).Width) / 2, point.Y - 6));
    graphBoardPB.Image = bmp;
  }

  private void DrawPath()
  {
    Bitmap bmp = new Bitmap(graphBoardPB.Width, graphBoardPB.Height);
    Graphics gph = Graphics.FromImage(bmp);
    gph.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
    gph.FillRectangle(Brushes.SkyBlue, new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height));
    for (int i = 0; i < JointList.Count; i++)
    {
      Point srcPoint = ((NodeStructure)NodeList[((JoinStructure)JointList[i]).source]).Point, destPoint = ((NodeStructure)NodeList[((JoinStructure)JointList[i]).destination]).Point;
      LinearGradientBrush gBrushe = new LinearGradientBrush(srcPoint, destPoint, Color.Transparent, Color.Black);
      gph.DrawLine(new Pen(gBrushe, 1), srcPoint, destPoint);
      gph.DrawString(((JoinStructure)JointList[i]).joinLenght.ToString(), new Font("tahoma", 6, FontStyle.Bold), Brushes.Black, new PointF((Math.Max(srcPoint.X, destPoint.X) + Math.Min(srcPoint.X, destPoint.X)) / 2, (Math.Max(srcPoint.Y, destPoint.Y) + Math.Min(srcPoint.Y, destPoint.Y)) / 2));
      Application.DoEvents();
    }
    graphBoardPB.Image = bmp;
    DrawAllNode();
  }

  private void DrawAllNode()
  {
    for (int i = 0; i < NodeList.Count; i++)
    {
      Brush brush = i == startNode || i == endNode ? Brushes.Gold : Brushes.WhiteSmoke;
      DrawNode(((NodeStructure)NodeList[i]).NodeName.ToString(), ((NodeStructure)NodeList[i]).Point, Brushes.Black, brush);
    }
  }

  private void ResetBtn_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Application.Restart();
  }

  private void graphBoardPB_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
      if (graphBoardPB.Cursor == Cursors.Cross)
      {
        DrawNode(NodeList.Count.ToString(), e.Location, Brushes.Black, Brushes.WhiteSmoke);
        NodeStructure Node = new NodeStructure();
        Node.NodeName = NodeList.Count;
        Node.Point = new Point(e.X, e.Y);
        NodeList.Add(Node);
      }
      else
        MessageBox.Show(".در این ناحیه گره دیگری وجود دارد و امکان ایجاد گره جدید وجود ندارد", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign);
    }
  }

  private void graphBoardPB_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
    {
      NodeStructure destNode = RecognizeNode(e.X, e.Y);
      if (destNode.NodeName != -1)
        if (srcNode.NodeName == -1)
        {
          srcNode = destNode;
          DrawNode(srcNode.NodeName.ToString(), srcNode.Point, Brushes.Black, Brushes.LightGray);
        }
        else
        {
          string ErrText = destNode.Point == srcNode.Point ? "!...امکان ایجاد دور وجود ندارد" : RecognizeJoint(srcNode.NodeName, destNode.NodeName) ? ".این اتصال قبلا ایجاد شده است و امکان برقراری مجدد آن وجود ندارد" : null;
          if (destNode.Point != srcNode.Point && !RecognizeJoint(srcNode.NodeName, destNode.NodeName))
          {
            JoinStructure join = new JoinStructure();
            join.source = srcNode.NodeName;
            join.destination = destNode.NodeName;
            join.joinLenght = (int)Math.Sqrt(Math.Pow(srcNode.Point.X - destNode.Point.X, 2) + Math.Pow(srcNode.Point.Y - destNode.Point.Y, 2));
            join.selected = false;
            JointList.Add(join);
            DrawPath();
            srcNode.NodeName = -1;
          }
          else
          {
            MessageBox.Show(ErrText, "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign);
            srcNode.NodeName = -1;
            DrawPath();
          }
        }
    }
    else if (e.Button == MouseButtons.Right)
    {
      NodeStructure destNode = RecognizeNode(e.X, e.Y);
      if (destNode.NodeName != -1)
      {
        if (destNode.NodeName != startNode)
        {
          if (startNode == -1)
            startNode = destNode.NodeName;
          else
            endNode = destNode.NodeName;
        }
        else
          MessageBox.Show("!...نقاط شروع و پایان نمی توانند یکسان باشند", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign);
      }
      else
        startNode = endNode = -1;
      DrawPath();
    }
  }

  private bool RecognizeJoint(int src, int dest)
  {
    for (int i = 0; i < JointList.Count; i++)
      if (((JoinStructure)JointList[i]).source == src && ((JoinStructure)JointList[i]).destination == dest) return true;
    return false;
  }

  private NodeStructure RecognizeNode(int X, int Y)
  {
    for (int i = 0; i < NodeList.Count; i++)
      if (X >= ((NodeStructure)NodeList[i]).Point.X - 10 && X <= ((NodeStructure)NodeList[i]).Point.X + 10 && Y >= ((NodeStructure)NodeList[i]).Point.Y - 10 && Y <= ((NodeStructure)NodeList[i]).Point.Y + 10)
        return (NodeStructure)NodeList[i];
    NodeStructure nullNode = new NodeStructure();
    nullNode.NodeName = -1;
    return nullNode;
  }

  private void graphBoardPB_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    if (RecognizeNode(e.X, e.Y).NodeName != -1)
      graphBoardPB.Cursor = Cursors.Hand;
    else
      graphBoardPB.Cursor = Cursors.Cross;
  }

  private void Main_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    switch (e.KeyCode)
    {
      case Keys.F5:
        processBtn_Click(processBtn, new EventArgs());
        break;
      case Keys.Escape:
        Close();
        break;
    }
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (Height == 380) Height = 480;
    else Height = 380;
  }
}

}[/CSHARP]

دانلود : [url]http://www.s1.softafzar.net/uploads/20140131-805-Dijkstra.rar[/url]
موفق باشید. :happysmiley: