افکت لرزش با کمک جی کوئری و جاوا اسکریپت

بازدید15.2kپست ها1آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

سلام
این یه افکت لرزش بسیار زیباست که با جاوا اسکریپت و جی کوئری ساخته شده
توصیه میکنم حتما ببینید.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>softafzar.net</title>
<style type="text/css">
.softafzar{
font: bold 12px tahoma;
color: white;
text-decoration: none;	
text-align:center;
padding:5px;
border-radius:4px;
background:#3DC5DC;
}
</style>

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.jrumble.1.3.js"></script>
</head>

<body>

<script>
$(document).ready(function(){
/////////////
$('#img0').jrumble({rotation: 5,opacity: true,opacityMin: .75});
$('#img0').hover(function(){$(this).trigger('startRumble');}, function(){$(this).trigger('stopRumble');});
/////////////
$('#img1').jrumble({rotation: 0,x:5,y:0});
$('#img1').hover(function(){$(this).trigger('startRumble');}, function(){$(this).trigger('stopRumble');});
/////////////
$('#img2').jrumble({x: 6,y: 6,rotation: 6,speed: 5,opacity: true,opacityMin: .05});
$('#img2').hover(function(){$(this).trigger('startRumble');}, function(){$(this).trigger('stopRumble');});
/////////////
$('#img3').jrumble({x: 6,y: 6,rotation: 6,speed: 5,opacity: true,opacityMin: .05});
$('#img4').hover(function(){$('#img3').trigger('startRumble');}, function(){$('#img3').trigger('stopRumble');});

$('#img4').jrumble({x: 6,y: 6,rotation: 6,speed: 5,opacity: true,opacityMin: .05});
$('#img3').hover(function(){$('#img4').trigger('startRumble');}, function(){$('#img4').trigger('stopRumble');});
/////////////

$('a').jrumble({x: 1,y: 1,rotation: 1});
$('a').hover(function(){$(this).trigger('startRumble');}, function(){$(this).trigger('stopRumble');});
});
</script>
<img id="img0" align="center" src="http://www.softafzar.net/customavatars/avatar1_13.gif" />
<img id="img1" align="center" src="http://www.softafzar.net/customavatars/avatar1_13.gif" />
<img id="img2" align="center" src="http://www.softafzar.net/customavatars/avatar1_13.gif" />
<img id="img3" align="center" src="http://www.softafzar.net/customavatars/avatar1_13.gif" />
<img id="img4" align="center" src="http://www.softafzar.net/customavatars/avatar1_13.gif" />

<br /><br />
<a class="softafzar" href="http://jackrugile.com/jrumble/#demos">More Examples</a>
<a class="softafzar" href="http://softafzar.net">Visit our website</a>

</body>
</html>

این کد رو با نام و فرمت jquery.jrumble.1.3.js در کنار فایل HTML قرار بدید:

/*
jRumble v1.3 - http://jackrugile.com/jrumble
by Jack Rugile - http://jackrugile.com

MIT License
-----------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 2012 Jack Rugile, http://jackrugile.com
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

(function($){
	$.fn.jrumble = function(options){
		
		/*========================================================*/
		/* Options
		/*========================================================*/
		var defaults = {
			x: 2,
			y: 2,
			rotation: 1,
			speed: 15,
			opacity: false,
			opacityMin: .5
		},
		opt = $.extend(defaults, options);	
				
		return this.each(function(){
								  
			/*========================================================*/
			/* Variables
			/*========================================================*/
			var $this = $(this),				
				x = opt.x*2,
				y = opt.y*2,
				rot = opt.rotation*2,
				speed = (opt.speed === 0) ? 1 : opt.speed,			
				opac = opt.opacity,
				opacm = opt.opacityMin,
				inline,
				interval;
			
			/*========================================================*/
			/* Rumble Function
			/*========================================================*/		
			var rumbler = function(){				
				var rx = Math.floor(Math.random() * (x+1)) -x/2,
					ry = Math.floor(Math.random() * (y+1)) -y/2,
					rrot = Math.floor(Math.random() * (rot+1)) -rot/2,
					ropac = opac ? Math.random() + opacm : 1;
					
				/*========================================================*/
				/* Ensure Movement From Original Position
				/*========================================================*/				
				rx = (rx === 0 && x !== 0) ? ((Math.random() < .5) ? 1 : -1) : rx;
				ry = (ry === 0 && y !== 0) ? ((Math.random() < .5) ? 1 : -1) : ry;	
				
				/*========================================================*/
				/* Check Inline
				/*========================================================*/
				if($this.css('display') === 'inline'){
					inline = true;
					$this.css('display', 'inline-block');
				}
				
				/*========================================================*/
				/* Rumble Element
				/*========================================================*/			
				$this.css({
					'position':'relative',
					'left':rx+'px',
					'top':ry+'px',
					'-ms-filter':'progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity='+ropac*100+')',
					'filter':'alpha(opacity='+ropac*100+')',					
					'-moz-opacity':ropac,					
					'-khtml-opacity':ropac,					
					'opacity':ropac,
					'-webkit-transform':'rotate('+rrot+'deg)', 
					'-moz-transform':'rotate('+rrot+'deg)', 
					'-ms-transform':'rotate('+rrot+'deg)',
					'-o-transform':'rotate('+rrot+'deg)', 
					'transform':'rotate('+rrot+'deg)'
				});
			};
			
			/*========================================================*/
			/* Rumble CSS Reset
			/*========================================================*/
			var reset = {
				'left':0,
				'top':0,
				'-ms-filter':'progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100)',
				'filter':'alpha(opacity=100)',					
				'-moz-opacity':1,					
				'-khtml-opacity':1,					
				'opacity':1,
				'-webkit-transform':'rotate(0deg)',
				'-moz-transform':'rotate(0deg)',
				'-ms-transform':'rotate(0deg)',
				'-o-transform':'rotate(0deg)',
				'transform':'rotate(0deg)'
			};
			
			/*========================================================*/
			/* Rumble Start/Stop Trigger
			/*========================================================*/
			$this.bind({
				'startRumble': function(e){
					e.stopPropagation();
					clearInterval(interval);
					interval = setInterval(rumbler, speed)
				},
				'stopRumble': function(e){
					e.stopPropagation();
					clearInterval(interval);
					if(inline){
						$this.css('display', 'inline');
					}
					$this.css(reset);
				}
			});		
			
		});// End return this.each
	};// End $.fn.jrumble
})(jQuery);

سایت سازنده این افکت

0

بسیار زیبا و عالی مثل همیشه :smile13:

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.