ایجاد شفافیت کامل پشت زمینه ی یک کنترل :

[CSHARP]control.BackColor = Color.Transparent;[/CSHARP]

تعیین میزان شفافیت یک کنترل:

[CSHARP]control.BackColor = Color.FromArgb(trancparency, control.BackColor);[/CSHARP]
در کد بالا مقدار trancparency از 0 (برای کاملا شفاف) تا 255 (کاملا کدر) قابل تغییر است.

مثال : یک Label با شفافیت 50%

[CSHARP]label1.BackColor = Color.FromArgb(127, label1.BackColor);[/CSHARP]