با استفاده از این api میتونید هر پنجره ای رو که خواستید قفل کنید.

[CSHARP][DllImport("user32.dll")]
private static extern int EnableWindow(int hwnd, int fEnable);

int i = this.Handle.ToInt32();

int u= EnableWindow(i, 1);[/CSHARP]

تو این مثال handel پنجره فعلی رو میگیره و قفل میکنه که میتو نید با این تابع handel سایر پنجره ها رو بدست بیارید و قفل کنید.

[CSHARP][DllImport("user32.dll")]
private static extern int FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);

int i = FindWindow(null, "Windows Task Manager");[/CSHARP]

مثلا الان هندل task manager رو گرفتیم و گذاشتیم تو یه I که میتونیم از I در تابع قبلی استفاده کنیم و Task Manager رو قفل کنیم.

منبع: برنامه نویس