تابعی که آرایه ای را دریافت و آنرا مرتب میکند.

public void sort(int[]a){
  int t;
  for(int i=a.length-1;i>0;i--)
    for(int j=0;j      if(a[j]>a[j+1]){
        t=a[j];
        a[j]=a[j+1];
        a[j+1]=t;
      }
    for(int k=0;k      System.out.println(a[k]);
}