سلام دوستان
امروز یه تکه کد برای ساخت ربات تلگرام و نحوه استفاده از کد رو براتون توضیح میدم. کد بسیار ساده هستش ولی روش کلی کار رو یاد میگیرید و میتونید خودتون توسعه اش بدید.

<?php
/*
* PHP basic telegram bot
* http://irdevs.com
*/

ini_set('error_reporting', 'E_ALL');

$botToken = "bot token";
$webSite  = "https://api.telegram.org/bot" . $botToken;

$update = file_get_contents("php://input");
$update = json_decode($update, true);

$chatId  = $update["message"]["chat"]["id"];
$message = $update["message"]["text"];

//CustomKeyBord
$option      = array(array("Open Website", "Tuts"), array("", ""));
$replyMarkup = array(
   'keyboard'          => $option,
   'one_time_keyboard' => false,
   'resize_keyboard'   => true,
   'selective'         => true,
);
$encodedMarkup = json_encode($replyMarkup, true);

function sendMessage($chatId, $message, $r)
{
   $url = $GLOBALS['webSite'] . "/sendMessage?chat_id=" . $chatId . "&text=" . urlencode($message) . "&reply_markup=" . $r;
   file_get_contents($url);
}

switch ($message) {

   case "/start":
       sendMessage($chatId, "Welcome to my bot", $encodedMarkup);
       break;
   case "OpenWebsite":
       sendMessage($chatId, "http://softafzar.net", $encodedMarkup);

       break;
   case "PostUrl":
       sendMessage($chatId, "http://tc.softafzar.net", $encodedMarkup);
       break;
   default:
       sendMessage($chatId, "What?", $encodedMarkup);
}

bot token رو از Botfather میگیرید و تو متغیر bot_token$  قرار میدید.
کل کد رو توی یه فایل با نام دلخواه توی هاستتون آپلود کنید.
از طریق آدرس زیر هوکتون رو روی ربات تنظیم میکنید:

https://api.telegram.org/bot[your-bot-token]/setwebhook?url=[full-path-to-your-php-file]

آخرین ویرایش: 24-09-2017 ساعت 15:07، توسط رضا رمضانپور