دریافت پارامتر از فرم در صفحه ای به غیر از صفحه ای که action میفرستد

بازدید7.7kپست ها3آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

سلام وقت بخیر
صفحه register

include ('userClass.php');

	$userClass = new user();

	$firstName = isset($_POST['firstName'])? $_POST['firstName'] : '' ;
	$lastName = isset($_POST['lastName'])? $_POST['lastName'] : '' ;
	$userName = isset($_POST['userName'])? $_POST['userName'] : '' ;
	$password = isset($_POST['password'])? $_POST['password'] : '' ;
	$confirmPassword = isset($_POST['confirmPassword'])? $_POST['confirmPassword'] : '' ;
	
	if (isset($_POST['submit']) ) 
	{
		$userClass -> register( $userName , $password , $firstName , $lastName , $confirmPassword ) ;

صفحه userclass

session_start();

include( 'myValidForm.php' ) ;
include( 'myDB.php' ) ;
	
class user
{
	private $user_id ;
	private $user_pass ;
	private $first_name ;
	private $last_name ;
	private $user_passConf ;
	public $validForm ;
	public $main_page ;
	
	function __construct() 
	{
		$this -> validForm = new myValidForm() ;
		$this -> myDB = new myDB() ;
		$this -> myDB -> DB_select() ;
	}
	
	function setPass( $password ) 
	{	
		if ( $this -> validForm -> IsPass( $password ) )		
		{
			if( $this -> validForm -> check_new_password ( $userName , $confirmPassword ) )
			{
				return $this -> user_pass = $password ;
			}
		}
	}
	
	function setUserName($userName) 
	{
		if ( $this -> validForm -> IsEmail ( $userName ) ) 
		{
			return $this -> user_id = $userName ; 
		}
	}
	function setName($firstName , $lastName) 
	{
		if ( $this -> validForm -> IsText ( $firstName ) && $this -> validForm -> IsText ( $lastName ) ) 
		{
			
			return $this -> first_name = $firstName ;
			return $this -> last_name = $lastName ;
		}
	}
	function register( $userName , $password , $firstName , $lastName , $confirmPassword )
	{
		if( !($this -> validForm -> IsEmpty ($userName)  && $this -> validForm -> IsEmpty ($password) && $this -> validForm -> IsEmpty ($confirmPassword)))
		{
			
			$this -> setPass ($password) ;
			$this -> setUserName ($userName) ;
			$this -> setName ($firstName , $lastName) ;

			$this -> myDB -> insert( $this -> myDB -> table , $this -> myDB -> feilds , $this -> myDB -> value ) ; // value
		} 
	} // End method register()
		
	function login ( $userName , $password ) 
	{
		if ( !($this -> validForm -> IsEmpty ($userName)  && $this -> validForm -> IsEmpty ($password)  ) ) 
		{
			$this -> setUserName ($userName) ;
			if ( $this -> validForm -> IsPass( $userName ) )
			{
				$this -> user_pass = $password ;
			}
			$this -> setUser () ;	
		}
	} // End method login()
	
	function setUser () 
	{
		$_SESSION['user'] = $this -> user_id ;
		$_SESSION['password'] = $this -> user_pass ;
		
		$next_page = $this -> main_page ;
		header ( 'location :'. $next_page ) ;
		 
	} // End method setUser()		
}// End userClass

صفحه myDB

include('../userClass1/DB_config.php') ;

	class myDB 
	{
		public $table = 'register';
		public $feilds = array('userName' , 'password' , 'firstName' , 'lastName') ;
		//public $value = array('$userName' , '$password' , '$firstName' , '$lastName' ) ;		
		//public $con ;
		
		function connect()
		{
		    $con = mysql_connect(DB_server , DB_user , DB_password) ;
			return $con  ;
		} // End connect() method
		
		function DB_connect()
		{
			if(! $this -> connect())
				die ('connect to DB faild : '.mysql_error()) ;
		} // End DB_connect() method
		
		function dataBase()
		{
			$dataBase = mysql_select_db(DB_name , $this -> connect()) ;
			//echo DB_name .'<br/>' ;
			return $dataBase ;
		}// End dataBase() mothod
		
		function DB_select()
		{
			if(! $this -> dataBase())
				die('select database faild : '.mysql_error()) ;
		}// End DB_select() method
		
		function exec($sql)
		{
			return $res = mysql_query($sql) ;
		}// End exec() method
	
		function insert($table , $feilds , $value )
		{
			 $value = implode("','" , $value) ; // محتوای صفحه register اینجا لازمه
			 $feilds = implode(',' , $feilds) ;
			
			return $this -> exec('INSERT INTO '.$table.'('.$feilds.') VALUES ('.$value.')' ) ;
		}// End insert() method
		
		function fetch_array($res)
		{
			return mysql_fetch_array($res) ;
		}// End fetch_array() method
		
		function select($fields="*", $table, $conditions="", $options=array())
		{
			$sql = "SELECT ".$fields." FROM ". $table ;
			if($conditions != "")
			{
				$sql .= " WHERE ".$conditions ;
			}
			if(isset($options['order_by']))
			{
				$sql .= " ORDER BY ".$options['order_by'] ;
				if(isset($options['order_dir']))
				{
					$sql .= " ".my_strtoupper($options['order_dir']) ;
				}
			}
			if(isset($options['limit_start']) && isset($options['limit']))
			{
				$sql .= " LIMIT ".$options['limit_start'].", ".$options['limit'] ;
			}
			else
				if(isset($options['limit']))
				{
					$sql .= " LIMIT ".$options['limit'] ;
				}
			return $this->exec($sql) ;
		}// End selec() method

	}// End myDB class

برا اینکه محتوای value رو بشه داخل صفحه myDB داشته باشم باید چیکار کرد؟

0

سلام
کدهای اضافه گذاشتید.

بستگی داره دقیقا بخواید چه کاری انجام بدید و با رشهای مختلفی میشه انجام داد.

کلاس user:
پراپرتی value$ اضافه کنید:
public $value = null;
به value$ مقدار بدید:
$this->value = $this -> myDB -> value;

در کلاس myDB به این شکل استفاده کنید:

$obj = new user();
$val = $obj->value;
0

سلام
ممنون از پاسختون
من میخام که متغیر value رو به جایی اینکه داخل کلاس یوزر یا داخل متد register مقدار دهی کنم داخل کلاس دیتابیس مقدار دهی کنم واسه همین میخام محتوای فیلدای فرم رو که داخل انواع متغیر ریختم رو توی کلاس دیتابیسم دسترسی داشته باشم

0

> سلام ممنون از پاسختون من میخام که متغیر value رو به جایی اینکه داخل کلاس یوزر یا داخل متد register مقدار دهی کنم داخل کلاس دیتابیس مقدار دهی کنم واسه همین میخام محتوای فیلدای فرم رو که داخل انواع متغیر ریختم رو توی کلاس دیتابیسم دسترسی داشته باشم

خوب همون کارا رو باید تو کلاس دیتابیس انجام بدید!

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.