با استفاده از تابع برنامه ای بنویسید که شامل تابع findGholi() باشد و هدف این تابع تایید قلی بودن//نبودن یک عدد می باشد.

اعداد قلی اعدادی هستند که از راست به چپ و چپ به راست به یک صورت خوانده می شوند.
توجه: در برنامه ای که می نویسید حتما وظیفه قلی بودن// نبودن عدد داده شده با تابعfindGholi() باشد.
مثلا اگر عدد 12321 را وارد کنیم پرینت کند 12321 درست
و اگر 12331 را وارد کنیم پرینت کند 12331 نادرست است

آخرین ویرایش: 20-01-2021 ساعت 10:18، توسط Reza