مجموعه سورس کدهای ++C

C++/C

توسط reza-irdev در 7 سال پیش
1 315k 61 2 سال پیش
reza-irdev xman
1

لیست پیوندی در ++C:

//An example of simple stack using linked lists, can be used for database management system.
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct DAT
{
  int id;
  char fname[20];
  char mname[20];
  char lname[20];
  char address[80];
  double salary;
  char tele_no[15];
};

struct NODE
{
 DAT data;
 Node *N;
 Node *P;
 Node(const int i , const char *f, const char *m, const char *l, const char *ad, const double s, const char *tel)
  {
    data.id = i;
    strcpy(data.fname,f);
    strcpy(data.mname,m);
    strcpy(data.lname,l);
    strcpy(data.address,ad);
    data.salary = s;
    strcpy(data.tele_no,tel);
    N = NULL;
    P = NULL;
 }

};

class StackLinkedList
{
 private:
 NODE *front;
 public:
 StackLinkedList(){front = NULL;}
 ~StackLinkedList(){destroyList();}
 void push(NODE *);
 NODE* pop();
 void destroyList();
};
void StackLinkedList::push(NODE *n)
{
  if(front == NULL)
  {
    front = n;
  }
  else
  {
    front->P = n;
    n->N = front;
    front = n;
  }
}

NODE* StackLinkedList::pop()
{
    NODE *temp;
  if( front == NULL )//no nodes
    return NULL;
  else if(front->N == NULL)//there is only one node
  {
    NODE * temp2 = front;
      temp = temp2;
      front = NULL;
      delete temp2;
      return temp;
  }
  else//there are more than one node
  {
    NODE * temp2 = front;
      temp = temp2;
      front = front->N;
      front->P = NULL;
      delete temp2;
      return temp;
  }
}

void StackLinkedList::destroyList()
{
  while(front != NULL)
  {
    NODE *temp = front;
    front = front->N;
    delete temp;
  }
}

void disp(NODE *N)
{
  if( N == NULL )
  {
    cout << "\nStack is Empty!!!" << endl;
  }
  else
  {
    cout << "\nId No.   : " << N->data.id <<" ";
    cout << "\nFull Name : " << N->data.fname << " ";
    cout << N->data.mname << " ";
    cout << N->data.lname << endl;
    cout << "Address  : " << N->data.address << endl;
    cout << "Salary   : " << setprecision(15) << N->data.salary << endl;
    cout << "Tele_no  : " << N->data.tele_no<< endl << endl;
  }
}

int main()
{
  StackLinkedList *Stack = new StackLinkedList();

  NODE No1(101,"Aaaaa","Nnnnnnn","Mmmmm","KRG Hawler Muhabad 120",7851243.9475,"07502334121");
  NODE No2(102,"Bbbbb","Ddddd","Ssssss","KRG DUhok 121",5681125.9457,"07507534127");
  NODE No3(103,"Ccccc","Gggggg","Kkkkkk","Iraq KRG-Erbil 123",2344003.48345,"075078654129");

  Stack->push(&No1);
  Stack->push(&No2);
  Stack->push(&No3);

  disp(Stack->pop());

  disp(Stack->pop());

  disp(Stack->pop());

  disp(Stack->pop());


  delete Stack;
  return 0;
}
0

دریافت شعاع دایره و محاسبه محیط و مساحت آن

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
double mta, s, p;
cin » mta;
s = 3.14 * mta * mta;
p = 2 * 3.14 * mta;
cout « s « endl « p « endl;  
cin.get();
cin.get();
}

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید